Dr hab. Zbigniew Krysiak

Instytucje Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej.

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada przedmioty z zakresu finansów, bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem dla studentów studiów doktoranckich, podyplomowych, MBA i studiów magisterskich.

Prowadzi od wielu lat szkolenia dla praktyków zakresu zarządzania ryzykiem i finansów instytucji rynku finansowego i przedsiębiorstw. Profesor wizytujący na Northeastern Illnois University w Chicago i Pepperdine University w Los Angeles.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, głównie w sektorze finansowym, pełniąc między innymi następujące funkcje: członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP.

Wiceprezes AIG Bank Polska, Wiceprezes Inteligo Bank, członek rady nadzorczej TU Europa. Brał udział w pracach European Banking Industry Comittee (EBIC). Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. W 2006 został odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydenta Rzeczpospolitej za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce.

W 2010 decyzją Walnego Zgromadzenia ZBP i Zarządu ZBP, za zasługi dla sektora finansowego, otrzymał Odznakę Honorową Związku Banków Polskich. Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych i praktyki gospodarczej. Ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych i rynków finansowych, prowadził liczne projekty dla Giełd Papierów Wartościowych. W 2013, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych został powołany na członka Komitetu Naukowego GPW. Ekspert zespołu, powołanego w 2016 przez Prezydenta RP do spraw rozwiązywania problemu kredytów “frankowych”. 


POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

STOWARZYSZENIA „INSTYTUT PRAWA SPOŁECZNEGO”

 

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa zakres oraz przetwarzania danych osobowych członków oraz osób ubiegających się o członkostwo Stowarzyszenia Instytut Prawa Społecznego (dalej: IPS), osób odwiedzających stronę internetową IPS, a także osób korzystających z zamieszczonych na niej formularzy zgłoszeniowych dotyczących programów i inicjatyw IPS. Polityka przetwarzania danych IPS zawiera informacje wymagane w tym zakresie przez przepisy obowiązującego prawa.

 

 

SKRÓTY I DEFINICJE

Administrator: Stowarzyszenie Instytut Prawa Społecznego z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 50/515, 05-800 Warszawa, KRS: 0000861037, NIP: 701099809.

Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, a także informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego, plików cookie lub innej podobnej technologii.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której Dane Osobowe dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, m.in. członkowie IPS oraz kandydaci na członków IPS, osoby odwiedzające stronę internetową IPS, a także osoby korzystające z zamieszczonych na stronie internetowej IPS formularzy zgłoszeniowych dotyczących programów i inicjatyw IPS oraz będące adresatami informacji o wydarzeniach IPS.

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

 • W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera
  i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym
  w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 • Dane zbierane są i przetwarzane jedynie w konkretnych, wyraźnie wskazanych i uzasadnionych celach. Dalsze przetwarzanie danych przez Administratora, po ich zebraniu następuje po uzyskaniu odrębnej zgody.
 • Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu zbierania danych merytorycznie poprawnych, odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy oraz nie pozyskuje danych ze źródeł niewiadomego pochodzenia. Nieaktualne lub nieprawdziwe dane są niezwłocznie usuwane lub prostowane, w przypadku zaistnienia takich okoliczności.
 • Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.
  W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
 • Niezanonimizowane dane usuwane są po upływie okresu, w którym ich przetwarzanie było niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Stowarzyszenie Instytut Prawa Społecznego, ul. Nowogrodzka 50/515, 05-800 Warszawa.

 

PODSTAWY PRAWNE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Przetwarzanie Danych Osobowych przez IPS, gdy otrzymano zgodę na ich przetwarzanie od Osoby, której Dane Osobowe dotyczą, odbywa się z uwagi na następujące cele:
 • jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
 • jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze
 • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej,
 • Administrator realizuje zadanie w interesie publicznym lub w ramach powierzonej mu władzy publicznej,
 • przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów ADO lub osoby trzeciej, chyba że jako nadrzędne należy uznać prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w przypadku danych dziecka.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I DALSZE POSTĘPOWANIE

 

 • O przetwarzaniu Danych Osobowych przez IPS i jego zasadach IPS informuje daną osobę przy pozyskiwaniu Danych Osobowych od tej osoby.
 • IPS informuje Osobę, której Dane Osobowe dotyczą o prawie sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
 • IPS bez zbędnej zwłoki zawiadamia Osobę, której Dane Osobowe dotyczą 
  o naruszeniu ochrony Danych Osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
 • Do przetwarzania Danych Osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane im przez Administratora. Osoby te zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz
  w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego. Zobowiązane zostały one ponadto do zachowania Danych Osobowych w tajemnicy.
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są Dane Osobowe dopuszczalne jest wyłącznie w obecności osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych oraz przy zachowaniu warunków zapewniających bezpieczeństwo Danych Osobowych.
 • Podlegające zniszczeniu dokumenty oraz nośniki informacji zawierające Dane Osobowe neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonuje się takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści.

 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Danych osobowych pozostają podmioty świadczące na rzecz IPS usługi, które celem spełniania swoich zobowiązań (w szczególności wynikających
z zawartych umów) posiadają dostęp do Danych osobowych przetwarzanych przez IPS.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Dane osobowe członków oraz kandydatów na członków IPS, a także pozostałych osób których Dane osobowe są przetwarzane przez IPS nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Przechowywanie Danych Osobowych członków IPS ma miejsce do czasu ustania członkostwa w IPS lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
 • Przechowywanie Danych Osobowych kandydatów na członków IPS ma miejsce
  w terminie niezbędnym do ustalenia spełnienia przez kandydata warunków uczestnictwa w IPS, które określone są w statucie IPS z dnia […]
 • Po upływie ukresów wskazanych w punkcie 1 oraz 2, IPS dokonuje zniszczenia danych osobowych, o ile przechowywanie wspomnianych wyżej danych nie jest nadal wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 • IPS jest również uprawniony do przechowywania danych na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wystosowanymi wobec IPS.
 • Dane Osobowe dotyczące osób będących uczestnikami wydarzeń organizowanych przez IPS przetwarzane są przez czas niezbędny do organizacji, obsługi, a także rozliczenia kosztów związanych z jego organizacją. Co więcej, Dane Osobowe mogą być również przetwarzane przez okres trwający do czasu przedawnienia roszczeń wystosowywanych przez IPS lub wobec IPS. Dane Osobowe adresatów informacji o wydarzeniach IPS przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów IPS związanych z tymi wydarzeniami lub do momentu wycofania zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ IPS

 • Każda Osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane, posiada następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych – prawo do uzyskania od IPS potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a także prawo do dostępu do nich, a także do informacji o których mowa
  w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
 • Prawo uzyskania kopii Danych Osobowych – prawo do żądania przekazania przez Administratora kopii Danych Osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych oraz uzupełnienia Danych Osobowych niekompletnych poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;
 • Prawo do usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały one zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach określonych
  w Art. 18 ust. 1 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo żądanie przez Osobę, której Dane Osobowe dotyczą przekazania przez Administratora kopii
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (sprzeciw powinien jednak zawierać w tym zakresie uzasadnienie);
 • Prawo wycofania zgody – w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie wyrażonej zgody Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 • Prawo do skargi – Osoba, której Dane Osobowe dotyczą posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych.
 • Wniosek dotyczący skorzystania ze wspomnianych wyżej praw złożyć można:
 • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Instytut Prawa Społecznego
  z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 50/515, 05-800 Warszawa;
 • drogą e-mailową na adres: biuro@instytutprawaspolecznego.pl
 • Odpowiedź na wniosek udzielana jest w formie pisemnej, chyba że takowy wniosek złożony został drogą e-mailową lub we wniosku w formie pisemnej zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 • Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatneZa drugą i każdą następną kopię mogą być naliczone opłaty, odpowiadające kosztom administracyjnym ich wydania.
 • W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZYWANIE PRZETWARZANIA POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie zajścia takiej potrzeby. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 14 lutego 2022 r.

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej IPS, Użytkownik (osoba fizyczna, która korzysta ze strony IPS, w tym składa deklarację członkostwa w IPS lub kontaktuje się z IPS poprzez stronę internetową) otrzymuje komunikat informujący w sposób wyraźny o wykorzystywaniu przez IPS plików cookie.

 

Pliki typu cookie są to nieduże informacyjne pliki tekstowe wysyłane przez serwis (stronę internetową), które zapisywane są w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w trakcie przeglądania stron internetowych. Każdy tego typu plik pozostaje unikatowy dla przeglądarki i zawiera informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony.

 

IPS korzysta z plików cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z jego strony internetowej. Poszczególne podstrony mogą zapisywać w plikach cookie dane osobowe Użytkownika pod warunkiem uprzedniego uzyskania jego wyraźnej zgody. Nawet po wyłączeniu obsługi plików cookie w ramach przeglądarki Użytkownik nadal, co do zasady, posiada dostęp do wszystkich informacji dostępnych publicznie na stronie internetowej. Nie wyklucza to jednak możliwości ograniczenia funkcjonalności strony internetowej po wyłączeniu obsługi plików cookie.

 

Weź udział w jedynym takim kursie w Polsce.
Stań się prawdziwym liderem.

Nasza Organizacja

Stowarzyszenie Instytut Prawa Społecznego

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

NIP: 7010998096

KRS: 0000861037 

REGON: 38711600400000

Nr konta 09 2530 0008 2016 1068 3254 0001

Wykładowcy i Partnerzy

Dane kontaktowe

biuro@instytutprawaspołecznego.pl

tel. +48 666 664 191

Kontakt