Naszym celem jest m.in. działalność wspomagająca rozwój prawny i ekonomiczny przedsiębiorstw, w tym zasad inwestowania odpowiedzialnie społecznego, rozwój przedsiębiorczości oraz zasad, upowszechnianie i ochrona praw podmiotów społecznych i gospodarczych realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach działających rynków finansowych, inicjowanie projektów strategii odpowiedzialnego inwestowania. Tworzenie programów efektywnego zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym. Wprowadzanie narzędzi, które pozwalają ocenić inwestorom spółki giełdowej pod kątem stosowania kryteriów inwestowania zrównoważonego i udostępniania informacji niefinansowych, podejmowanie działań służących transparentności i przejrzystości rynku kapitałowego, zapobieganie inwestowaniu środków pochodzących z przestępstw w papiery wartościowe spółek giełdowych w szczególności poprzez:

 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom działającym w ramach standardów inwestowania zrównoważonego, możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce.
 • działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami rozwoju zrównoważonego.
 • działanie na rzecz powstania w Polsce “Społecznych Centr Edukacji Rozwoju Rynku Kapitałowego”.
 • wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych,
 • budowanie wspólnego prestiżu środowiska
 • reprezentowanie interesów podmiotów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, konsultacyjnej oraz wydawniczej,
 • oferowanie usług służących rozwojowi komunikacji społecznej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
 • działalność na rzecz rozwoju właściwych relacji orgaznizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, partnerami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej na rzecz podmiotów działających w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie przejrzystości informacji społecznych i środowiskowych przekazywanych przez podmioty działające na rynku kapitałowym celem zwiększenia zaufania inwestorów,
 • wspieranie inicjatyw prawnych na rzecz wypracowania skutecznych środków ujawniania informacji niefinansowych przedsiębiorstw na rzecz inwestorów,
 • ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz naturalnych warunków życia człowieka,
 • tworzenie procedur i wspieranie inicjatyw zapobiegających inwestowaniu i legitymizacji środków pochodzących z przestępstw w papiery wartościowe spółek giełdowych,
 • świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla pokrzywdzonych przez podmioty działające na rynku finansowym oraz podejmowanie inicjatyw przeciwdziałających przyczyną przestępczości w tym obszarze.

Weź udział w jedynym takim kursie w Polsce.
Stań się prawdziwym liderem.

Nasza Organizacja

Stowarzyszenie Instytut Prawa Społecznego

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

NIP: 7010998096

KRS: 0000861037 

REGON: 38711600400000

Nr konta: 09 2530 0008 2016 1068 3254 0001

Dane kontaktowe

biuro@instytutprawaspołecznego.pl

tel. +48 666 664 191

Kontakt